محاسبه حجم آجر و ملات


یکی از محاسباتی که در کارگاه ساختمانی باید سریع انجام شود؛ تعداد آجر، سفال، مقدار ملات و سیمان در قسمتی از پروژه میباشد که به کمک روابط زیر قابل محاسبه است:

ضخامت دیوار*ارتفاع*طول= حجم دیوار

حجم دیوار*3/4= حجم آجر

حجم دیوار* 1/4= حجم ملات

( حجم یک آجر یا سفال)/ (حجم آجر)=تعداد آجر[ چهارشنبه 22 مرداد 1399 ] [ 2:32 ] [ محمد حیاتی زیارتی ]